ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวัชระ อินอร่าม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0885421452
อีเมล์ : Noojane--LR748@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักกฤษณ์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมินทร์ตรา หมื่นสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0823204990
อีเมล์ : teera741@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0887121012
อีเมล์ : rung20101@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา ใหญ่ผา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0887268352
อีเมล์ : thanom@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริศนา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0833683759
อีเมล์ : fung14@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยวรรณ ลุนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
อีเมล์ : theparat3010@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันยา ดาดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุเชษฐ์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนารีนาฏ ลุนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจารุวัฒน์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวราวุฒิ บุญรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริศนา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็หญิงสุมินทร์ตรา หมื่นสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้อง กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1