ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภสิทธิ์ พุทธจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีรัตน์ กันภัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาริณี ข้อมบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิบูลพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจความสะอาด
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรภัทร สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาพร ปัจโส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายประวิทย์ บุญรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรชิตา สุระเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
ระดับชั้น : ม.1