ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ ไกรษี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล เหลียวสูง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ภาคะ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมคณะการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรม สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจอม สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์ทางศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เอกราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร จันทร์ถา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระเดช พินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญร่วม สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายค่ำคูณ อินทร์อร่าม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกร สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :