ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศรุต บุญโนนแต้
ครู คศ.2

นางอุไรพร พวงพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1