ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนวิชญ์ ไกรษี
ครู คศ.2

นางกชนันท์ สิมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2