ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนวิทญ์ ไกรษี
ครู

นางกชนันท์ สิมณี
ครู คศ.3