ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดำรงศักดิ์ ทองสุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ