ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี
ครู

นางกชนันท์ สิมณี
ครู คศ.3

นายพิทักไทย พินิจ
ครู คศ.2 (ว)