ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.น้ำฝน บุญโฮม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายกิตติพัฒน์ กอบเกื้อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.เสาวลักษณ์ หาญบำราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายณัฐพงษ์ ภัคดีวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายพีรภาส สิงห์ซอม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์