ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเนตรนภา แก้วรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1