ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์ ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำเริญ อาษากิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2