ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์ ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ