ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ