ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ บุญนำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ