ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารปฐมวัย

นางพรพิมล ศรีโสภา
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปฐมวัย

นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุโนทัย ระหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชฏาภรณ์ ศรีมา
ครูยกระดับผลสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0