ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอนันต์ ศรีโสภา
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางเนตรนภา กล้วยน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน(บัญชี)

นางเนตนภา ชินกฤติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางกนกวรรณ โคตรพันธ์
ครู คศ.3