ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นายอนันต์ ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3

นางเนตรนภา กล้วยน้อย
ครู คศ.3

นางดาวเรือง ทองสุ
ครู คศ.3

นางเนตนภา ชินกฤติ
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา ชิณวงศ์
ครู คศ.1