ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอนันต์ ศรีโสภา
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
หัวหน้างานพัสดุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเนตรนภา กล้วยน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน(บัญชี)

นางกนกวรรณ บุญนำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางคนึงนิต ไทยปิยะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเนตนภา ชินกฤติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัชริดา บุญชิต
เจ้าหน้าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2