ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายพงษ์สิน แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายอนันต์ ศรีโสภา
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางเนตรนภา แก้วรักษา
เจ้าหน้าที่การเงิน(บัญชี)

นางเนตนภา ชินกฤติ
ครูผู้ช่วย

นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี
งานพัสดุอาหารกลางวัน

นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ โคตรพันธ์
ครู คศ.3