ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายธัญพิสิษฐ์ ไชยโคตร์