ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.1