ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรุโณทัย ระหา
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นายธัญพิสิษฐ์ ไชยโคตร์
เจ้าหน้าที่งานบุคคล