ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.3