ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายจำเริญ อาษากิจ
งานกิจการนักเรียน

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
งานห้องสมุด

นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี
งานอาหารกลางวัน

นางกชนันท์ ศรีมณี
งานอนามัยโรงเรียน

นางพรพิมล ศรีโสภา
งานวันสำคัญ-สหกรณ์

นายศักดิ์คลาสิค ไกรษี
กิจกรรม-คอมพิวเตอร์