ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางกชนันท์ ศรีมณี
หัวหน้างานอาหารกลางวัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรพิมล ศรีโสภา
หัวหน้างานปฏิคม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายประยูรณ์ จันทร์ทิพย์
พัสดุ ส.4

นายไพศาล พละศักดิ์
นักการภารโรง

นางสมพักตร จันทร์ทิพย์
แม่ครัว

นางสุชาดา บุญรัตน์
แม่ครัว

นางอนุธิดา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP

นางวาสนา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP