ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพรพิมล ศรีโสภา
หัวหน้างานปฏิคม

นางกชนันท์ ศรีมณี
หัวหน้างานอาหารกลางวัน

นายประยูรณ์ จันทร์ทิพย์
พัสดุ ส.4

นายไพศาล พละศักดิ์
นักการภารโรง

นางสมพักตร จันทร์ทิพย์
แม่ครัว

นางสุชาดา บุญรัตน์
แม่ครัว

นางอนุธิดา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP

นางวาสนา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP