ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพรพิมล ศรีโสภา
ครู คศ.3

นายดำรงศักดิ์ ทองสุ
ครู คศ.3

นายประยูรณ์ จันทร์ทิพย์
พัสดุ ส.4

นายไพศาล พละศักดิ์
นักการภารโรง

นางอนุธิดา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP

นางวาสนา สิงห์ซอม
แม่บ้านCP

นางสมพักตร จันทร์ทิพย์
แม่ครัว

นางสุชาดา บุญรัตน์
แม่ครัว

นายถนอม สิงห์ซอม
ครูอัตราจ้าง

นายภัทรพงษ์ แสนทวีสุข
ครูอัตราจ้าง