ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
งานวัดผลประเมินผล

นางพัชริดา บุญชิต
ครูอัตราจ้าง (งานวัดผลประเมินผล)
ครูประจำชั้น /0

นายศรุต บุญโนนแต้
ครู คศ.2

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครูผู้ช่วย

นางอุไร พวงพลอย
ครู คศ.3

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครูผู้ช่วย