ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุไร พวงพลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.2

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครู คศ.1

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครู คศ.1

นางสาวสุภมาศ ชะโน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาลักษณ์ มาสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวบุณยานุช ขุนเมือง
ครูอัตราจ้าง