ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางอุไร พวงพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชริดา บุญชิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภมาศ ชะโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจุฬาลักษณ์ มาสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุณยานุช ขุนเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1