ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
งานวัดผลประเมินผล

นางพัชริดา บุญชิต
ครูอัตราจ้าง (งานวัดผลประเมินผล)

นายศรุต บุญโนนแต้
ครู คศ.2