ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุไร พวงพลอย
นายทะเบียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวอรุโณทัย ระหา
เจ้าหน้าที่วิชาการปฐมวัย

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
งานวัดผลประเมินผล

นางสาวสุภมาศ ชะโน
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางพัชริดา บุญชิต
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ มาสุข
เจ้าหน้าที่วิชาการเด็กพิเศษ

นางสาวบุณยานุช ขุนเมือง
เจ้าหน้าที่วิชาการ