ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
หัวหน้างานวิชาการ

นางพัชริดา บุญชิต
ครูอัตราจ้าง (งานวัดผลประเมินผล)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุไร พวงพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรุโณทัย ระหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2