ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครูผู้ช่วย