ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
ครู คศ.1