ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนตรนภา ชินกฤติ
ครู คศ.1