ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนตรนภา ชินกฤช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครู คศ.1