ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนตรนภา ชินกฤช
ครูผู้ช่วย

นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครูผู้ช่วย