ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3

นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ครู คศ.1