ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1