ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพรพิมล ศรีโสภา
ครู คศ.3

นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวอรุโนทัย ระหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพัชรีพร ศรีมา
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0