ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพรพิมล ศรีโสภา
ครู คศ.3

นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุโนทัย ระหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรีพร ศรีมา
ครูพิเศษ