ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 1293) 22 มิ.ย. 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 1335) 22 มิ.ย. 56
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 1529) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2 (อ่าน 1497) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 1532) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 1565) 12 มิ.ย. 55