ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 1515) 22 มิ.ย. 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 1568) 22 มิ.ย. 56
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (อ่าน 1772) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2 (อ่าน 1769) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 1717) 12 มิ.ย. 55
ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/2 (อ่าน 1819) 12 มิ.ย. 55