ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอาคารสถานที่
เสาธงโรงเรียนใหม่ (อ่าน 6428) 26 มิ.ย. 59
ปรับปรุงสถานที่ 8 มกราคม 2557 (อ่าน 4840) 09 ม.ค. 57
ภาพบรรยากาศตอนเช้าวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 07.45 น. (อ่าน 4983) 04 ม.ค. 57
สภาพโรงเรียนบ้านคูบตอนนี้ 19 กันยายน 2556 (อ่าน 5026) 19 ก.ย. 56
บรรยาอากาศตอนเลิกเรียน โรงเรียนบ้านคูบ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 4894) 04 ส.ค. 56
สภาพอาคารเก่า-ใหม่ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4696) 12 ก.ค. 56
ทาสีพื้นผิวถนนภายในโรงเรียน (อ่าน 4639) 28 ธ.ค. 55
บรรยากาศภายในโรงเรียนตอนฝนตก 5 กรกฏาคม 2555 เวลา 12.00 น (อ่าน 4583) 07 ก.ค. 55
โรงเรียนบ้านคูบได้รับงบประมาณพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงเรียน (อ่าน 4502) 16 มิ.ย. 55
โรงเรียนบ้านคูบได้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต 300 เมตร (อ่าน 4602) 18 พ.ค. 55