ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ
สรุปเหรียญการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561
สรุปเหรียญรางวัล มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2561 โรงเรียน บ้านคูบ CEO น้ำเกลี้ยง 
รางวัลกิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนรร.คะแนนตัวแทนแจ้งแก้ไข
ทองประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4-6การงานอาชีพฯเด็กหญิงอธิชา ใหญ่ผานางกชนันท์ สิมณีรร.81.50 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงสุดารัตน์ นัทธีนายธีรพงศ์ ศรีอรห์ 81.50 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงน้ำเพชร สิงห์ซอมนางกชนันท์ สิมณี 81.50 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงพิมพกา กันภัยนางกชนันท์ สิมณี 81.50 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงศศิประภา สร้อยจิตรนางกชนันท์ สิมณี 81.50 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงปริตา สิงห์ซอมนางสาวจรัญญา เรืองศรี 81.50 แจ้งแก้ไข
ทองประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯเด็กหญิงตวงทิพย์ นวะสิมัยนามนางกชนันท์ สิมณีรร.81.25 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงนันทิดา สิงห์ซอมนางกชนันท์ สิมณี 81.25 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงทัชศิธร จันดาม่วงนางกชนันท์ สิมณี 81.25 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงปรารถนา สิงห์ซอมนางกชนันท์ สิมณี 81.25 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงอาทิตยา กรเพ็ชรนายธีรพงศ์ ศรีอรห์ 81.25 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพ์มะศรีีนางธิดาพรรณ แก้วแดง 81.25 แจ้งแก้ไข
ทองทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯเด็กหญิงฐิติมา บวชกระโทกนางกชนันท์ สิมณีรร.97.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญรัตน์นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ 97.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงสุชาวดี ลายภูเขียวนางคนึงนิต ไทยปิยะ 97.00สพป.แจ้งแก้ไข
ทองทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.4-6การงานอาชีพฯเด็กหญิงอธิชา ใหญ่ผานางกชนันท์ สิมณีรร.81.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงศศิประภา สร้อยจิตรนางพัชริดา บุญชิต 81.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงปริตา สิงห์ซอมนางคนึงนิต ไทยปิยะ 81.00 แจ้งแก้ไข
ทองทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯเด็กหญิงกนกทิพย์ สิงห์ซอมนางกชนันท์ สิมณีรร.94.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สมันนางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ 94.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงสุชาวดี ลายภูเขียวนางคนึงนิต ไทยปิยะ 94.00สพป.แจ้งแก้ไข
ทองหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม. 1-3พัฒนาผู้เรียนเด็กหญิงเมทินี กิตติพนากุลนางอิศยาภรณ์ สายธนูรร.84.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงจันทกานต์ เลิศผลนางเนตรนภา ชินกฤติ 84.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอมนางอิศยาภรณ์ สายธนู 84.00 แจ้งแก้ไข
ทองยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ป.4-6พัฒนาผู้เรียนเด็กชายธนากร พงษ์พิลานางอุไร พวงพลอยรร.94.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงพรชิตา สุระเสนนางอิศยาภรณ์ สายธนู 94.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงกัณฑมาศ เชื้อคำฮดนางอุไร พวงพลอย 94.00 แจ้งแก้ไข
ทองยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ม.1-3พัฒนาผู้เรียนเด็กหญิงเกศรินทร์ คูหานางอิศยาภรณ์ สายธนูรร.91.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษานางเนตรนภา ชินกฤติ 91.00สพป.แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์นางอิศยาภรณ์ สายธนู 91.00สพป.แจ้งแก้ไข
ทองโครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6คณิตศาสตร์เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์นางสาวจรัญญา เรืองศรีรร.80.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพนางพัชริดา บุญชิต 80.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กชายณัฐวุฒิ บุญรัตน์นางสุธีนุช เพ็ชรัตน์ 80.00 แจ้งแก้ไข
ทองโครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3คณิตศาสตร์เด็กหญิงเจนิตา ระเวลีนางเนตรนภา ชินกฤติรร.89.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงวิจิตรา บุญรัตน์นางเนตรนภา ชินกฤติ 89.00 แจ้งแก้ไข
   เด็กหญิงกนกทิพย์ สิงห์ซอม 89.00
วาดภาพระบายสี เด็กหญิงสุทธิดา บุญรัตน์
การวาดภาพลานเส้น เด็กชายสุริยา สิงห์ซอม
การวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอม
วาดภาพไทยสีเอกรงส์เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ
วาดภาพระบายสี เด็กชายจิรพงศ์ สิงห์ซอม
การสร้างภาพปะติด ม.1-3
การสร้างภาพปะติด ป.1-3
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-3
ประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-6
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,10:16   อ่าน 5216 ครั้ง