ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการCEO น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ
สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2558 โรงเรียน บ้านคูบ CEO น้ำเกลี้ยง  
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
1 การเล่านิทานประกอบท่าทาง (เดี่ยว) ปฐมวัย เด็กหญิงคริษฐา วงชาลี นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ CEO แจ้งแก้ไข
1 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายภัทรพล อำทะวงค์ นางสาวสุพัตรา กันภัย CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายภานุวัฒน์ ปราบทุกข์ นางสาวสุพัตรา กันภัย CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายธีรพงษ์ สีทน นางพรพิมล ศรีโสภา CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงมลิวัลย์ สิงห์ซอม นางสาวปริญญา เขตสกุล CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงณภัทร สิงห์ซอม นางสาวปริญญา เขตสกุล CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงปิยธิดา ลุนศรี นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ CEO แจ้งแก้ไข
1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน (เดี่ยว) ปฐมวัย เด็กชายพีระพล แก้วรักษา นางพรพิมล ศรีโสภา CEO แจ้งแก้ไข
1 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า นางสาววิไลวรรณ ชิดชม CEO แจ้งแก้ไข
1 เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO แจ้งแก้ไข
1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอุไรวรรณ บุยพยัคฆ์ นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO แจ้งแก้ไข
1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงฉัตตรีญา ดวงวงษา นางธิดาพรรณ แก้วแดง แจ้งแก้ไข
1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสิรภัทร บุญรัตน์ นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
1 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงมาริษา สิงห์ซอม นางธิดาพรรณ แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์ซอม นางธิดาพรรณ แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงปิยวรรณ ลุนศรี นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
1 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเมทินี กิตติพนากุล นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
1 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ซอม นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร CEO แจ้งแก้ไข
1 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเมทินี กิตติพนากุล นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายสิทธิชัย บัวลอย นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
1 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายวัชระ อินอร่าม นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงเจนจิรา นารี นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร CEO แจ้งแก้ไข
1 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายเพชรตะวัน สิงห์ซอม นางสาวมยุรี ชาภักดี CEO แจ้งแก้ไข
1 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจันจิรา สิงห์ซอม นางสาวมยุรี ชาภักดี CEO แจ้งแก้ไข
1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอนุธิดา สิงห์ซอม นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงทรัพย์จิราพร ศิริบุตร นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงพรอุมา วันดีรัตน์ นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
1 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุวรรณี บุดดีวงศ์ นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงธัญญา สิงซอม นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงสมฤทัย ดาดี นางสุริยาภรณ์ ศรีมณี CEO แจ้งแก้ไข
1 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจันทกานต์ เลิศผล นางสาวเรไร เอี่ยมสุข CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงสุปรียา สิงห์ซอม นางสาวเรไร เอี่ยมสุข CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์ นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายจรณินท์ สิงห์ซอม นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO แจ้งแก้ไข
1 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทะวงศ์ นายศิวรุต บุญเชิญ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงปัทมาพร สิงห์ซอม นายศิวรุต บุญเชิญ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงเพชรลดา แซ่ลิ้ม นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงนารีนาฎ ลุนศรี นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญรัตน์ นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายณัฎฐกรณ์ อัมภรัตน์ นางสาวปวีณา สิงห์ซอม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงชาลี นางสาวปวีณา สิงห์ซอม CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายธีรเมท แก้วรักษา นางสาวปวีณา สิงห์ซอม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงนพมาศ พรรณอาราม นางสาวปวีณา สิงห์ซอม CEO แจ้งแก้ไข
1 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายธวัชชัย สิงห์ซอม นายศิวรุต บุญเชิญ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงอารียา สิงห์ซอม นายศิวรุต บุญเชิญ CEO แจ้งแก้ไข
1 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พาบุตร นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายธีรภัทร จันทร์ยางช่อง นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายชัชวาล บุญรัตน์ นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉลาดล้ำ นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงเจนิตา ระเวลี นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงอินทิรา พลสิมมา นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญโฮม นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO แจ้งแก้ไข
1 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายพงษ์นิรันดร์ สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายศุภชัย สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายศุภสิน สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายประวิทย์ บุญรัตน์ นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายสุริยา สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายพิชิตชัย บัวผาง นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายศุภสิทธิ์ พุทธจันทร์ นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวราวุฒิ บุญรัตน์ นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายนภสินธ์ ศรีเมือง นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายทศพร สีทน นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์ นางธิดาพรรณ แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายเกรียงไกร บุญรัตน์ นายนเรศ สีละมัย CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงฐิติมา บวชกระโทก นายนเรศ สีละมัย CEO แจ้งแก้ไข
1 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายเกรียงไกร บุญรัตน์ นายนเรศ สีละมัย CEO แจ้งแก้ไข
1 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมท้องถิ่น เด็กชายสุริยะ ศิรินัย นายนเรศ สีละมัย CEO แจ้งแก้ไข
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชาย นายกฤตวิทย์ มีบุญ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชาย นายกฤตวิทย์ มีบุญ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชาย นายกฤตวิทย์ มีบุญ CEO แจ้งแก้ไข
1 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายจิรายุ ตุเอี้ยง นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายธนา สิงห์ซอม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายสืบศักดิ์ บุยรัตน์ นางกชนันท์ สิมณี CEO แจ้งแก้ไข
1 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรยา กิ่งสุข นางกชนันท์ สิมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงชนิดาภา คำโสภา นางกชนันท์ สิมณี CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงกันยา ดาดี นางกชนันท์ สิมณี CEO แจ้งแก้ไข
1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายมังกร สิงห์ซอม นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายอภิภูมิ พละศักดิ์ นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี CEO แจ้งแก้ไข
1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายกิตติณรงค์ บุญรัตน์ นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายปฏิภาณ ศิริบุตร นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายพรชัย สิงห์ซอม นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายบันลือ สิงห์ซอม นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี CEO แจ้งแก้ไข
1 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายเติมพงศ์ เดชสายบัว นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายพิชัยยุทธ สิงห์ซอม นายศักดิ์คลาสสิค ไกรษี CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้าง Webpage ประเภท CMS (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายภูธเรศ สิงห์ซอม นายนเรศ สีละมัย CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายเริงศักดิ์ สิงห์ซอม CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสรายุทธ ยาวงค์ นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายมุ่งเจริญ บุญรัตน์ นางสาวอรพรรณ แก้วโจ๊ะ CEO แจ้งแก้ไข
1 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง นางสาวคณิศร ทบด้าน CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กชายนครินทร์ ไชยรักษ์ นางสาวสงกรานต์ เดชสายบัว CEO แจ้งแก้ไข
1 กิจกรรม Spelling Bee (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงสุนิสา มะโน นายศรุต บุญโนนแต้ CEO แจ้งแก้ไข
1 ตอบปัญหาอาเชียน ASEAN QUIZ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงอินทิรา วงบุตร นายศรุต บุญโนนแต้ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ซอม นายศรุต บุญโนนแต้ CEO แจ้งแก้ไข
1 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-ป.6 พัฒนาผู้เรียน CEO แจ้งแก้ไข
1 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงเจนจิรา บุญรัตน์ นางพัชริดา บุญชิต CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงประภาภรณ์ ประจิตร นางสาวทิพวรรณ ศรีสำอางค์ CEO แจ้งแก้ไข
  เด็กหญิงสุนิสา มะโน นางพัชริด
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2558,21:25   อ่าน 4643 ครั้ง