ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง สำนักนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2558-ปัจจับัน