ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง สำนักนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2558-ปัจจับัน
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร พวงพลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :