ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 81
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 538
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 300
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 733
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 678
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1283
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 319
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 278
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 303
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 287
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 279
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 393
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 352
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 415
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 341
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 308
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 813
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 296
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 716
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 504
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1424
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 540