ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 25
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 472
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 253
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 677
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 624
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1227
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 264
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 226
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 254
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 234
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 230
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 337
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 304
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 365
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 294
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 260
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 758
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 194
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 654
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 448
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1366
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 482