ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 85
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 547
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 304
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 743
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 684
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1291
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 323
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 282
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 307
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 290
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 282
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 397
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 356
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 419
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 345
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 313
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 817
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 329
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 726
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 508
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1430
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 544