ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 29
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 477
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 255
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 683
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 627
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1232
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 267
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 230
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 256
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 241
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 232
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 341
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 305
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 368
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 298
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 260
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 763
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 198
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 659
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 452
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1373
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 489