ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 75
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 525
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 291
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 723
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 667
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1271
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 313
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 270
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 296
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 280
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 272
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 383
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 344
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 408
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 335
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 300
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 806
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 285
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 707
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 495
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1413
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 531