ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
log book Word Document ขนาดไฟล์ 32.48 KB 54
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนขยายโอการสทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชการ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 503
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.35 KB 271
SAR ระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.87 KB 703
SAR ระดบห้องเรียนขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 649
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 23.52 KB 1253
รายงานรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 292
รายงานพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 250
รายงานประเมินมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.56 KB 278
รายงานประเมินประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 259
รายงานติดตามและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 251
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 360
ประกาศเอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 324
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.95 KB 388
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.95 KB 317
ขั้นตอนระบบประกันภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 281
ระบบประกันคุณภาพภายใน (swot) Word Document ขนาดไฟล์ 22.66 KB 784
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.08 KB 260
สรุปการอบรมในรอบปี 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 686
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 627.94 KB 473
ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1394
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 305.5 KB 509