ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2561

 


1.17  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น/สาระการเรียนรู้
1 นายสำเริง  สำนักนิตย์ ผอ.ร.ร ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
2 นายจำเริญ  อาษากิจ ครู คศ.3 คบ. พลศึกษา ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายอนันต์  ศรีโสภา ครู คศ.3 คบ. พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 สาระสุขศึกษา
4 นายพงษ์สิน  แก้วแดง ครูคศ.3 คบ. พลศึกษา ชั้น ป.4-ม. 3
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
5 นางธิดาพรรณ  แก้วแดง ครู คศ.3 คบ. ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ภาษาไทย  ป.4 ,ป.6
6 นางอิศยาภรณ์  สายธนู ครูคศ.3 คบ. ภาษาไทย
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7  นางสาวจรัญญา  เรืองศรี ครูคศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.4-6
8 นางพรพิมล  ศรีโสภา ครู คศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา อนุบาล  ทุกกิจกรรม
9 นางกชนันท์  สิมณี ครูคศ.3 คบ. นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
10 นางเนตรนภา  แก้วรักษา ครูคศ.3 คบ. นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11 นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์ ครูคศ.3 วท.บ. บริหารการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12 นางอุไร  พวงพลอย ครูคศ.3   ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
13 นางสาวกนกวรรณ โครพันธ์ ครูคศ.3   สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14 ดร.ศรุต บุญโนนแต้ ครู คศ.2   ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15 นางคนึงนิตย์  ไยปิยะ ครูค ศ.1   ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
16 นางสุธีนุช  เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย   วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
17 นางสุพรรษา  โมฆรัตน์ ครูผู้ช่วย   ปฐมวัย อนุบาล
18 นางสาวอรุโนทัย ระหา ครูผู้ช่วย   ปฐมวัย อนุบาล
19 นางสาวเนตรนภา ชินกฤติ ครูผู้ช่วย   คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
20 นายธีรพงศ์  ศรีอรห์ ครูผู้ช่วย   วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
21 นางพัชริดา  บุญชิต ครูอัตราจ้าง   เทคโนโลยีฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
 
22 นายธนวิชญ์  ไกรษี ครูอัตราจ้างฯ   คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นเรียน
23 นายพิทักษ์ไทย  พินิจ ครูอัตราจ้างฯ   คณิตศาสตร์ ธุรการ
           
25 นางสาวพัชฏาภรณ์ ศรีมา ครูอัตราจ้างฯ ครู คศ.1 นาฏศิลป์ อนุบาล
26 นางสาวพัชริดา  ไกรษี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น  ม.1-ม.3
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
27 นายประยูรณ์  จันทร์ทิพย์ ภารโรง ม.6    
28 นายไพศาล  พละศักดิ์ ภารโรง ม.6    
29   นักศึกษา ปริญญาตรี พละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30   นักศึกษา ปริญญาตรี พละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
31  นางสมพักตร  จันทร์ทิพย์  แม่ครัว ป.6    
32 นางนวลฉวี  คำเพราะ แม่ครัว ป.6    

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นายสำริง  สำนักนิตย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางธิดาพรรณ  แก้วแดง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นายพงษ์สิน   แก้วแดง
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
นางพรพิมล  ศรีโสภาพ
งานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
งานบริหารวิชาการ
นางพัชริดา   บุญชิต
งานบริหารวิชาการ
นางอุไร  พวงพลอย
งานบริหารวิชาการ
นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
งานบริหารงานวิชาการ
นางสาวอรุโณทัย  ระหา
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าการเงิน)
นายอนันต์  ศรีโสภา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
นางเนตรนภา   แก้วรักษา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางเนตรนภา  ชินกฤติ
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ))
นายพงษ์สิน แก้วแดง
งานบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกนกวรรณ  บุญนำ
งานบริหารทั่วไป (ห้องสมุด)
นางอิศยาภรณ์  สายธนู
งานบริหารทั่วไป (อนามัยโรงเรียน)
นางกชนันท์  สิมณี
บริหารทั่วไป
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนวิชญ์  ไกรษี
นักการภารโรง
นายประยูรณ์   จันทร์ทิพย์
นักการภารโรง
นายไพศาล  พละศักดิ์