ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2563

 


1.17  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น/สาระการเรียนรู้
1 นายสำเริง  สำนักนิตย์ ผอ.ร.ร ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
2 นายอนันต์  ศรีโสภา ครู คศ.3 คบ. พลศึกษา ประถมศึกษา
3 นายพงษ์สิน  แก้วแดง ครูคศ.3 คบ. พลศึกษา ชั้น ป.4-ม. 3
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 นางธิดาพรรณ  แก้วแดง ครู คศ.3 คบ. ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ภาษาไทย  ป.4 ,ป.6
5 นางอิศยาภรณ์  สายธนู ครูคศ.3 คบ. ภาษาไทย
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6  นางสาวจรัญญา  เรืองศรี ครูคศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.4-6
7 นางพรพิมล  ศรีโสภา ครู คศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา อนุบาล  ทุกกิจกรรม
8 นางเนตรนภา  แก้วรักษา ครูคศ.3 คบ. นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 นางอุไร  พวงพลอย ครูคศ.3   ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10          
11          
12 นางสุธีนุช  เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย   วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
13 นางสุพรรษา  โมฆรัตน์ ครูผู้ช่วย   ปฐมวัย อนุบาล
14 นางสาวอรุโนทัย ระหา ครูผู้ช่วย   ปฐมวัย อนุบาล
15 นางสาวเนตรนภา ชินกฤติ ครูผู้ช่วย   คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
16 นายธีรพงศ์  ศรีอรห์ ครูผู้ช่วย   วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
17 นางสาวสุภมาศ  ชะโน ครูผู้ช่วย   ภาษาอังกฤษ ป.4
18 นางพัชริดา  บุญชิต ครูอัตราจ้าง   เทคโนโลยีฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
19 นางสาวจุฬาลักษณ์  มาสุข ครูอัตราจ้างฯ   คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นเรียน
20 นางสาวบุณยานุช  ขุนเมือง ครูอัตราจ้างฯ   ภาษาไทย  ป.2
21 นางสาวพัชริดา  ไกรษี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น  ม.1-ม.3
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
22 นายประยูรณ์  จันทร์ทิพย์ ภารโรง ม.6    
23 นายไพศาล  พละศักดิ์ ภารโรง ม.6    
24   นักศึกษา ปริญญาตรี พละ ชั้น  ม.1-6
25          
26          
27   นักศึกษา ปริญญาตรี พละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
28  นางสมพักตร  จันทร์ทิพย์  แม่ครัว ป.6    
29 นางสาวสุชาดา  บุญรัตน์ แม่ครัว ป.6    
30 นางวาสนา  สิงห์ซอม แม่บ้านCP ป.6    
31 นางอนุธิดา สิงห์ซอม แม่บ้านCP ป.6    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นายสำริง  สำนักนิตย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 นางอิศยาภรณ์  สายธนู
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางอุไร  พวงพลอย
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางธิดาพรรณ  แก้วแดง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นายอนันต์  ศรีโสภา
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
นางพรพิมล  ศรีโสภาพ
งานบริหารวิชาการ (ทะเบียนวัดผล)
นายธีระพงศ์  ศรีอรห์
งานบริหารวิชาการ(ประจำช่วงชั้นที่ 1)
นางสุธีนุช  เพ็ชรรัตน์
งานบริหารวิชาการ(ประจำช่วงชั้นที่ 6)
นางสาวจรัญญา   เรืองศรี
งานบริหารวิชาการ(ประจำช่วงชั้นปฐมวัย)
นางสาวอรุโรทัย  ระหา
งานบริหารงานวิชาการ (เด็กอยากจน)
นางพัชริดา  บุญชิต
งานบริหารงบประมาณ (งานการเงินบัญชี)
นางเนตรนภา  กล้วยน้อย
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
นายอนันต์ ศรีโสภา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางเนตรนภา  ชินกฤติ
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ))
นายพงษ์สิน แก้วแดง
งานบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
งานบริหารทั่วไป (ห้องสมุด)
นางอิศยาภรณ์  สายธนู
งานบริหารทั่วไป (อนามัยโรงเรียน)
นางกชนันท์  สิมณี
บริหารทั่วไป
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนวิชญ์  ไกรษี
นักการภารโรง
นายประยูรณ์   จันทร์ทิพย์
นักการภารโรง
นายไพศาล  พละศักดิ์