ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
1.แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ

เส้นทาง    1. จากโรงเรียนบ้านคูบ  ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1

45  กิโลเมตร (เส้นทาง ศรีสะเกษ –กันทรารมย์ –โรงเรียนบ้านคูบ)
2. จากโรงเรียนถึงอำเภอน้ำ  เกลี้ยง  9  กิโลเมตร 
3. จากโรงเรียนถึงอำเภอกันทรารมย์  16 กิโลเมตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.25 KB
2.แผนผังโรงเรียนบ้านคูบ
แผนผังโรงเรียน ข้อมูล  B-OBEC  10  มิถุนายน 2556

                      เขตพื้นที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนบ้านคูบ  ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 5 หมู่ บ้านคูบ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคูบ  หมู่  3 ,4 , 9  บ้านสร้างแก้วหมู่ที่ 2 และบ้านโนนชมพูหมู่ที่ 10    

อาณาเขต       ทิศเหนือ          ติดต่อกับบ้านผักบุ้ง อำเภอกันทรารมย์ บ้านโนนยางและบ้านโนนเชียงสี

                   ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านน้ำเกลี้ยง  อำเภอน้ำเกลี้ยง

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านสะเต็งและบ้านหนองแวง อำเภอน้ำเกลี้ยง

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับบ้านพะแนง  บ้านอาลัย  อำเภอกันทรารมย์

3.เขตบริการโรงเรียนบ้านคูบ