ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 2563
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูบ 2563

     

สภาพการจัดการศึกษาศึกษา
          โรงเรียนบ้านคูบ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีโครงสร้าง   ประกอบด้วย  4  ฝ่าย ดังนี้
          1. ฝ่ายบริหารงบประมาณ
1.1  นายอนันต์  ศรีโสภา                     หัวหน้าบริหารงบประมาณ
1.2  นางเนตรนภา  กล้วยน้อย              เจ้าหน้าที่การเงิน( งานบัญชี)
1.3 นางสุพรรษา  โมฆรัตน์                  เจ้าหน้าที่การเงิน (สวัสดิการ)
1.4  นายพงษ์สิน  แก้วแดง                   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1.5  นางเนตรนภา  ชินกฤติ                 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
          2.ฝ่ายบริหารวิชาการ
2.1 นางอุไร  พวงพลอย                      หัวหน้างานบริหารวิชาการ
2.2 นายธีระพงศ์  ศรีอรห์                     เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  (ทะเบียน)
2.3 นางสาวอรุโณทัย  ระหา                 เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(อนุบาล)
2.4 นางสุธรนุช  เพ็ชรรัตน์                   เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (ทั่วไป)
2.5 นางสาวจรัญญา เรืองศรี                 เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(ทั่วไป)
2.5 นางสาวพัชริดา   ไกรษี                  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(ทั่วไป)
          3.ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3.1 นางธิดาพรรณ  แก้วแดง                 หัวหน้างานบริหารบุคคล
3.2 นางสาวจรัญญา เรืองศรี                 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
3.3.นางสาวบุณญนุช  ขุนเมือง              เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
          4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.1 นางอิศยาภรณ์  สายธนู                 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
4.2 นายอนันต์  ศรีโสภา                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (กีฬา)
4.3 นายพงษ์สินแก้วแดง                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (อาคาร)(ลูกเสือ)
4.5นางพรพิมล  ศรีโสภา                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วันสำคัญ )
4.7นายถนอม  สิงห์ซอม                      เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (เกษตร)
4.8 นางสาวสุพรรษา  ชินวงษ์              เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป( อาหารกลางวัน)
4.9 นางอิศยาภรณ์  สายธนู                 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( ห้องสมุด)(สภานักเรียน)
4.10นางสาวจรัญญา เรืองศรี                เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)(งานสารบัญ)
4.11นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( งานสหกรณ์)
4.12นางสาวจุฬาลักษณ์   มาสุข           เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (คอมพิวเตอร์)
4.13 นางสาวสุภมาศ ชะโน                  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(อาหารกลางวัน)