ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน

1.   ปรัชญาโรงเรียน

                                          ปญญา  โลกสมิ ปชโชโต

                                         ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 2. คำขวัญของโรงเรียน

          สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำความ  คู่เทคโนโลยี

 3.สีประจำโรงเรียน

     เหลือง  -  แดง

     สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาซึ่งนำพาทุกคนให้มีความสุข

     สีแดง      หมายถึง  ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และพัฒนา