ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

2

22

12

34

.2

2

19

18

37

รวม

4

41

30

71

.1

2

20

19

39

.2

2

25

19

44

.3

2

20

24

44

.4

2

20

28

48

.5

2

24

15

39

.6

2

24

16

40

รวม

12

133

121

254

.1

2

22

28

50

.2

2

25

25

50

.3

2

56

28

84

รวม

6

103

81

184

รวมทั้งหมด

22

277

232

509