ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูบ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น  20  คน  สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายธวัชชัย  สุภาพ มีนักเรียนจำนวน  550  คน (พ.ศ.2555)  ครู 25  คน อัตราจ้าง  3  คน ครูธุรการ  1  คน ครูพิเศษ จำนวน  4  คน     พนักงานพัสดุ 3  จำนวน  1  คนและนักการภารโรงอัตราจ้าง จำนวน 1  คน   รวมทั้งสิ้น  35  คน

 
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน