ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( ปฐมวัย)
 ประกาศโรงเรียนบ้านคูบ เรื่องมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา  2563

          มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 
มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
 
มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
 
มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
 
มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
มาตรฐานด้านที่ 2 การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน)
5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
6.4ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6   ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น
7.5จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
 
มาตรฐานที่ 8สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
8.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 
มาตรฐานด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านที่ 4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ “ สมองดี ดนตรีทำได้”
10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายจุดเน้น “สมองดี ดนตรีทำได้”
มาตรฐานด้านที่ 5 มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย “การยกระดับโรงเรียนสู่สากล”
11.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.35 KB
มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 

                        มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
 ประจำปีการศึกษา 2563
มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่๑ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
๑.๒มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๑.๔เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
 
มาตรฐานที่๒ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ตระหนักรู้คุณค่ารวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
 
มาตรฐานที่๓ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
๓.๒มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
 
มาตรฐานที่๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
๔.๑สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒นำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
 
มาตรฐานที่๕ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
 
มาตรฐานที่๖ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
๖.๒ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
 
มาตรฐานด้านที่ 2 การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ครูให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
 
มาตรฐานที่๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
๘.๕นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
 
มาตรฐานที่๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
๙.๒คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
 
มาตรฐานที่๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
๑๐.๕นิเทศภายในกำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
๑๐.๖จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
๑๑.๒จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๑.๓จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 
มาตรฐานที่๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 
มาตรฐานด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่๑๓สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานด้านที่ 4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
๑๔.๑มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ความรู้คู่คุณธรรม”
๑๔.๒ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์โรงเรียน “ความรู้คู่คุณธรรม”
 
มาตรฐานด้านที่ 5 มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ มีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน “ การยกระดับโรงเรียนสู่สากล”
๑๕.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย “การยกระดับโรงเรียนสู่สากล”
๑๕.๓พัฒนาทักษะชีวิตโดยเน้นการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕.๔ผลการดำเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕.๕พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕.๖  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.86 KB