ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1689752
Page Views 2024203
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
เทคนิคการสานข้อง
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลครู 10  มิถุนายน  2558

   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

สอนชั้น/สาระการเรียนรู้

1

นายธวัชชัย   สุภาพ

ผอ..

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

 

2

นายชัชพงษ์  คำเพราะ

รอง ผอ...

คบ.

พลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สาระการงานอาชีพฯ

3

นายกฤตวิทย์  มีบุญ

ครูคศ. 3

คบ.

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4

นายบุญสม  เหลียวสูง

ครูคศ.3

กศบ.

บริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

 

5

นายจำเริญ  อาษากิจ

ครู คศ.3

คบ.

พลศึกษา

 ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา

6

นายนเรศ  สีละมัย

ครูคศ.2

ศษ..

บริหารการศึกษา

ชั้น ป.4-ม.3สาระการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์

7

นางสาวพีระกานต์  ทบด้าน

ครู คศ.3

คบ.

บริหาร

ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่4  ,สังคมศึกษา

8

นายพงษ์สิน  แก้วแดง

ครูคศ.3

คบ.

พลศึกษา

ชั้น ป.4-ม. 3

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

9

นางธิดาพรรณ  แก้วแดง

ครู คศ.3

คบ.

ประถมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ภาษาไทย  ป.4 ,ป.6

10

นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี

ครูคศ.3

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

สาระวิทยาศาสตร์

11

นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม

ครูคศ.3

คบ.

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

12

นายอนันต์  ศรีโสภา

ครู คศ.3

คบ.

พลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 – 3  

สาระสุขศึกษา

13

นางพรพิมล  ศรีโสภา

ครู คศ.3

กศ..

ประถมศึกษา

อนุบาล  ทุกกิจกรรม

14

นายประมวล บุญชิต

ครูคศ.3

คบ.

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่

 4-6

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

15

นางเนตรนภา  แก้วรักษา

ครูคศ.3

คบ.

นาฏศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ทุกสาระการเรียนรู้

16

นางกชนันท์  สิมณี

ครูคศ.3

คบ.

นาฏศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ทุกสาระการเรียนรู้

17

นางสาวมยุรี   ชาภัคดี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.99 KB
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นายสำริง  สำนักนิตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นายประมวล  บุญชิต
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายจำเริญ  อาษากิจ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางธิดาพรรณ  แก้วแดง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นายพงษ์สิน   แก้วแดง
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
นางพรพิมล  ศรีโสภาพ
งานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
งานบริหารวิชาการ
นางพัชริดา   บุญชิต
งานบริหารวิชาการ
นางสาวนันทัชพร   พวงพุฒ
งานบริหารวิชาการ
นางวิไลวรรณ  ชิดชม
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าการเงิน)
นายอนันต์  ศรีโสภา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
นางเนตรนภา   แก้วรักษา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางสาวพีรกาน    ทบด้าน
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ))
นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ อาหารกลางวัน)
นางสุริยาภรณ์   ศรีมณี
งานบริหารทั่วไป
นายนเรศ  สีละมัย
งานบริหารทั่วไป (ห้องสมุด)
นางอิศยาภรณ์  สายธนู
งานบริหารทั่วไป (อนามัยโรงเรียน)
นางกชนันท์  สิมณี
บริหารทั่วไป
นางสาวมยุรี  ชาภัคดี
นายณัฐภัทร สุภารัตน์ ครูธุรการ
 
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางสาวสุพัตรา  กันภัย
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายศักดิ์คลาสสิค  ไกรษี
นักการภารโรง
นายประยูรณ์   จันทร์ทิพย์
นักการภารโรง
นายไพศาล  พละศักดิ์
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391