ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลครู 10  มิถุนายน  2558

   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

สอนชั้น/สาระการเรียนรู้

1

นายธวัชชัย   สุภาพ

ผอ..

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

 

2

นายชัชพงษ์  คำเพราะ

รอง ผอ...

คบ.

พลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สาระการงานอาชีพฯ

3

นายกฤตวิทย์  มีบุญ

ครูคศ. 3

คบ.

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4

นายบุญสม  เหลียวสูง

ครูคศ.3

กศบ.

บริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

 

5

นายจำเริญ  อาษากิจ

ครู คศ.3

คบ.

พลศึกษา

 ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา

6

นายนเรศ  สีละมัย

ครูคศ.2

ศษ..

บริหารการศึกษา

ชั้น ป.4-ม.3สาระการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์

7

นางสาวพีระกานต์  ทบด้าน

ครู คศ.3

คบ.

บริหาร

ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่4  ,สังคมศึกษา

8

นายพงษ์สิน  แก้วแดง

ครูคศ.3

คบ.

พลศึกษา

ชั้น ป.4-ม. 3

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

9

นางธิดาพรรณ  แก้วแดง

ครู คศ.3

คบ.

ประถมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ภาษาไทย  ป.4 ,ป.6

10

นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี

ครูคศ.3

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

สาระวิทยาศาสตร์

11

นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม

ครูคศ.3

คบ.

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

12

นายอนันต์  ศรีโสภา

ครู คศ.3

คบ.

พลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 – 3  

สาระสุขศึกษา

13

นางพรพิมล  ศรีโสภา

ครู คศ.3

กศ..

ประถมศึกษา

อนุบาล  ทุกกิจกรรม

14

นายประมวล บุญชิต

ครูคศ.3

คบ.

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่

 4-6

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

15

นางเนตรนภา  แก้วรักษา

ครูคศ.3

คบ.

นาฏศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ทุกสาระการเรียนรู้

16

นางกชนันท์  สิมณี

ครูคศ.3

คบ.

นาฏศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ทุกสาระการเรียนรู้

17

นางสาวมยุรี   ชาภัคดี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.99 KB
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นายสำริง  สำนักนิตย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายจำเริญ  อาษากิจ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางธิดาพรรณ  แก้วแดง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นายพงษ์สิน   แก้วแดง
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
นางพรพิมล  ศรีโสภาพ
งานบริหารวิชาการ
นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์
งานบริหารวิชาการ
นางพัชริดา   บุญชิต
งานบริหารวิชาการ
นางอุไร  พวงพลอย
งานบริหารวิชาการ
นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
งานบริหารงานวิชาการ
นางสาวอรุโณทัย  ระหา
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าการเงิน)
นายอนันต์  ศรีโสภา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
นางเนตรนภา   แก้วรักษา
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางสาวพีรกาน    ทบด้าน
งานบริหารงบประมาณ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ))
นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม
งานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ อาหารกลางวัน)
นางสุริยาภรณ์   ศรีมณี
งานบริหารทั่วไป
นายนเรศ  สีละมัย
งานบริหารทั่วไป (ห้องสมุด)
นางอิศยาภรณ์  สายธนู
งานบริหารทั่วไป (อนามัยโรงเรียน)
นางกชนันท์  สิมณี
บริหารทั่วไป
นางสาวมยุรี  ชาภัคดี
นายณัฐภัทร สุภารัตน์ ครูธุรการ
 
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางสาวสุพัตรา  กันภัย
ครูพิเศษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายศักดิ์คลาสสิค  ไกรษี
นักการภารโรง
นายประยูรณ์   จันทร์ทิพย์
นักการภารโรง
นายไพศาล  พละศักดิ์