ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558โรงเรียนบ้านคูบ
งานฝ่ายแผนและงบประมาณโรงเรียนบ้านคูบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 เสนอแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติและให้ความเห็นชอบ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB