ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1689726
Page Views 2024177
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
เทคนิคการสานข้อง
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูบ

                               สภาพการจัดการศึกษาศึกษา

          โรงเรียนบ้านคูบ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. 2546

มี นายธวัชชัย  สุภาพ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายชัชพงษ์  คำเพราะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีโครงสร้าง   ประกอบด้วย  4  ฝ่าย ดังนี้

               1. ฝ่ายบริหารงบประมาณ

1.1  นายพงษ์สิน  แก้วแดง         หัวหน้าบริหารงบประมาณ

1.2  นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี       เจ้าหน้าที่พัสดุ(อาหารกลางวัน)

1.3  นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

1.4  นางสาวพีรกานต์  ทบด้าน    เจ้าหน้าที่พัสดุ

1.4  นายอนันต์  ศรีโสภา         หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

1.5  นางสาวปริญญา  เขตสกุล    เจ้าหน้าที่การเงิน (การศึกษาฯและพยาบาล)

1.6  นางเนตรนภา  แก้วรักษา      เจ้าหน้าที่การเงิน( งานบัญชี)

 

                   2.ฝ่ายบริหารวิชาการ

2.1 นางอัจฉราวรรณ  ล้อมพรม              หัวหน้างานบริหารวิชาการ

2.2 นางกมลลักษณ์   บุญรินทร์              เจ้าหน้าที่งานวิชาการ (ทั่วไป)

2.3 นางยุภาพร  วงษ์จรรยาพร               เจ้าหน้าที่งานวิชางานทะเบียน  (ทั่วไป)

2.4 นางปาลิดา    ขันชัย                     เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(อนุบาล)

2.5 นางสาวยุภาพร  พาวัน                  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(ช่วงชั้นที่ 2)

2.6 นางสาวมยุรี  ชาภัคดี                    เจ้าหน้าที่งานวิชาการ(ช่วงชั้นที่ 1)

2.7 นางสาวพัชริดา   ไกรษี                   เจ้าหน้าที่งานวิชาการงานวัดผล(ช่วงชั้นที่ 3)

2.8 นายศรุต  บุญโนนแต้                     เจ้าหน้าที่วิชางานวัดผล

 

                   3.ฝ่ายบริหารงานบุคคล

3.1 นางธิดาพรรณ  แก้วแดง                 หัวหน้างานบริหารบุคคล

3.2 นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์              เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

                   4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.1 นายพีระเดช  พินิจ                      หัวหน้างานบริหารทั่วไป

4.2 นายจำเริญ  อาษากิจ                    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (กีฬา)

4.3 นายบุญสม  เหลียวสูง                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (อาคาร)

4.4 นายพงษ์สิน  แก้วแดง                    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ลูกเสือ)

4.5นางพรพิมล  ศรีโสภา                     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วันสำคัญ-สหกรณ์)

4.6 นายประมวล  บุญชิต                    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (อาคาร)

4.7นายกฤตวิทย์  มีบุญ                       เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (เกษตร)

4.8 นางกชนันท์  สิมณี                       จ้าหน้าที่บริหารทั่วไป( อนามัยนักเรียน)

4.9 นางอิศยาภรณ์  สายธนู                 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( ห้องสมุด)

4.10นายนเรศ  สีละมัย                      เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( ดนตรี)

4.11นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี                  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( อาหารกลางวัน)

4.12 นายณัฐภัทร  สุภารัตน์                  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (สารบรรณและแบบ บค.)

4.13นางสาวทิพวรรณ  ศรีสำอาง            เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (สภานักเรียน)

4.14นางสาววิไลวรรณ ชิดชม                เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.42 KB
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391