ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1689754
Page Views 2024205
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
เทคนิคการสานข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์

         ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ ประจำปีงบประมาณ พ..2557

โรงเรียนบ้านคูบได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงถึงภาพอนาคตหรือเป้าหมายการดำเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)  รวมทั้งตัวชี้วัด  (Key  Performance  Indicators : KPI) ที่ต้องการและกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้


            วิสัยทัศน์ (Vision)


                   ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านคูบ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพสากล บนพื้นฐานความพอเพียง เคียงคู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

          พันธกิจ (Mission)

                   1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

                   2.ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

3.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม  3 ประสาน คือ ชุมชนส่งเสริม  เพิ่มประสิทธิภาพครู  มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

5.ยกระดับการศึกษาสู่สากล

          เป้าประสงค์ (Goal)

1.ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ ได้เรียนรู้  ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

                    2.ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตาม       

           ศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

                    3.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

4.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล


          เป้าหมาย (Target)

1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์  การประเมินตามหลักสูตร

                   2. ร้อยละ 100 ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

                   3. ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ    มีขวัญและกำลังใจ

                   4.ร้อยละ 95 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพ

                   5.ร้อยละ  95 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ       

                     6.ร้อยละ 100  ของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

                   7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้ส่งเสริมและพัฒนาสู่ระดับสากล

     กลยุทธ์ (Strategies)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

 4. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 5. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและ  มาตรฐานการศึกษาสู่สากล

   

   


                                       

     ประเด็นกลยุทธ์ (STRATEGIC ISSUES)

   

           1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                           2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

   

           3. พัฒนาคุณภาพครูและ                                  4.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ

            บุคลากรทางการศึกษา                                จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                     

   

  อัตลักษณ์โรงเรียน

                                    ความรู้คู่คุณธรรม

  เอกลักษณ์โรงเรียน

           

  การบริหารองค์กรแบบการมีส่วนร่วม “ชุมชนส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

   

  วัฒนธรรมองค์กร

           

                      “เป็นองค์กรมีชีวิตและมีส่วนร่วม”

  ค่านิยมองค์กร  KOOB

   

            K  = KNOWLEDGE        =  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

            O = OBJECTIVE                   =  มุ่งสู่เป้าหมาย

            O = OPPORTUNITE     = ขยายโอกาส

            B  = BRAIN STROMING = ระดมความคิด ( การมีส่วนร่วม )

   

      

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.29 KB
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391